ການອະທິຖານ ແມ່ນພິທີຂໍພະພອນມາຈາກພະເຈົ້າ. ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂໍພະພອນເທົ່ານັ້ນ, ທັງນີ້ກໍ່ແມ່ນພິທີຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຊ່ວຍພວກເຮົາ ດ້ວຍຄວາມເມດຕາທີ່ອົບອຸ່ນຂອງພະອົງ ເມື່ອພົບກັບສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ.

ມທ 7:7-8『ຈົ່ງຂໍແລະພວກທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈົ່ງຊອກຫາແລະພວກທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ພົບ ຈົ່ງເຄາະ ແລະຈະໄດ້ມີຜູ້ໄຂປະຕູໃຫ້ພວກທ່ານ』

ຈາກພະຄຳດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຖ້ອຍຄຳທີ່ພະເຈົ້າຊົງໃຫ້ສັນຍາແກ່ພວກເຮົາວ່າ ທຸກໆ
ສິ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຖ້າພວກເຮົາອ້ອນວອນອະທິຖານຕໍ່ພະອົງ. ຄວາມສາມາດ ຂອງການອ້ອນວອນອະທິຖານແມ່ນບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ ແລະມີພະລັງອຳນາດທີ່ຈະເນລະ
ມິດຂຶ້ນມາໄດ້ ແມ່ນແຕ່ຈາກການທີ່ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ພະເຢຊູຊົງໄດ້ສອນບັນດາສາວົກເຖິງ
ພະລັງແຫ່ງການອ້ອນວອນອະທິຖານ ໂດຍທີ່ພະອົງຊົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນເປັນແບບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ມື້ໜຶ່ງພະເຢຊູຊົງນຳເປໂຕ, ໂຢຮັນ ແລະຢາໂກໂບໄປເທິງພູສູງໜ່ວຍໜຶ່ງ ແລະຊົງສະ
ແດງສະຫງ່າລາສີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງພະອົງຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາທັງສາມແລ້ວ ເມື່ອພະເຢຊູແລະ
ສາວົກສາມຄົນມາຮອດບ່ອນທີ່ສາວົກຄົນອື່ນໆລໍຄອຍຢູ່ນັ້ນ ກໍ່ເຫັນຄົນໝູ່ໃຫຍ່ອ້ອມພວກ ເຂົາ ແລະມີທຳມະຈານບາງຄົນຮ່ວມຖົກຖຽງກັບພວກເຂົາຢູ່ ເມື່ອປະຊາຊົນເຫັນພະເຢຊູ ພວກເຂົາກໍ່ຕື່ນເຕັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ແລະແລ່ນໄປຕ້ອນຮັບພະອົງ. ພະເຢຊູຊົງຖາມບັນດາສາວົກ
ຂອງພະອົງວ່າ『ພວກທ່ານພວມຖົກຖຽງກັນເລື່ອງຫຍັງ?』 ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງໃນໝູ່ປະຊາຊົນ
ນັ້ນຕອບວ່າ『ອາຈານເຈົ້າຂ້າ ຜູ້ຂ້າໄດ້ນຳລູກຊາຍຂອງຜູ້ຂ້າມາຫາທ່ານ ເພາະຜີສິງລາວ ຈົນວ່າປາກບໍ່ໄດ້. ເມື່ອຜີສິງລາວເທື່ອໃດ ຜີກໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວລົ້ມຊັກລົງດິນເທື່ອນັ້ນ ແລະນໍ້າ
ລາຍຟູມປາກ. ລາວຂົບແຂ້ວ ແລະຕົວແຂງໄປໝົດທັງຮ່າງກາຍ. ຜູ້ຂ້າຂໍໃຫ້ພວກສາວົກ ຂອງທ່ານຂັບໄລ່ຜີອອກ ແຕ່ພວກເຂົາເຮັດບໍ່ໄດ້ 』ພະເຢຊູຕອບວ່າ『ໂອ! ພວກທ່ານຄົນ
ທີ່ຂາດຄວາມເຊື່ອເອີຍ! ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກທ່ານອີກເຫິງປານໃດ? ເຮົາຈະຕ້ອງອົດ
ທົນກັບພວກທ່ານອີກດົນນານປານໃດ? ຈົ່ງພາເດັກມາຫາເຮົາເບິ່ງດູ』ພວກເຂົາກໍ່ນຳເດັກ ນັ້ນມາຫາພະເຢຊູ ພໍຜີທີ່ສິງຢູ່ໃນຕົວເດັກນ້ອຍໄດ້ເຫັນພະເຢຊູ ມັນກໍ່ສັ່ນເດັກນັ້ນໃຫ້ລົ້ມລົງ
ກັບພື້ນດິນ. ເດັກກິ້ງເກືອກໄປມານໍ້າລາຍຟູມປາກ. ພະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຖາມຜູ້ເປັນພໍ່ວ່າ『ລູກ
ຂອງເຈົ້າເປັນຈັ່ງຊີ້ມາໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວ』ຜູ້ເປັນພໍ່ຕອບວ່າ『ເປັນມາຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງ
ນ້ອຍພຸ້ນ. ຫຼາຍເທື່ອແລ້ວທີ່ຜີພະຍາຍາມຂ້າລູກຊາຍຂອງຜູ້ຂ້າ ໂດຍຊຸກລາວໃສ່ໄຟແລະ ຊຸກລາວໃຫ້ຕົກນໍ້າ, ແຕ່ຖ້າທ່ານຊ່ວຍໄດ້ ຂໍໂຜດສົງສານຜູ້ຂ້າແດ່ທ້ອນ!』『ຖ້າຊ່ວຍໄດ້ ຊັ້ນຫວ໋າ』ພະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ຜູ້ເປັນພໍ່『ທຸກໆຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ』ພໍ່ ຂອງເດັກນັ້ນຮ້ອງຂຶ້ນໃນທັນທີວ່າ『ຜູ້ຂ້າມີຄວາມເຊື່ອຢູ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ໂຜດຊ່ວຍຜູ້ຂ້າ  ໃຫ້ມີຫຼາຍກວ່ານີ້ແດ່ທ້ອນ』

ເມື່ອພະເຢຊູຊົງສັງເກດເຫັນໝູ່ປະຊາຊົນພວມບຸກບຽດເຂົ້າມາໃກ້ ພະອົງຈຶ່ງສັ່ງຜີນັ້ນວ່າ
『ບັກຜີປາກກຶກ ຫູໜວກ ເຮົາສັ່ງມຶງອອກຈາກເດັກນ້ອຍແລະຢ່າກັບເຂົ້າມາອີກເລີຍ』ແລະຜີແຜດສຽງຮ້ອງຂຶ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກດິ້ນຈົນໝົດກຳລັງແລ້ວກໍ່ອອກໜີໄປ ເດັກນັ້ນນອນເໝືອນດັ່ງຄົນຕາຍ ຈົນຫຼາຍຄົນເວົ້າອອກມາວ່າ『ລາວຕາຍແລ້ວ』ພະເຢຊູ  ຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍແລ້ວດຶງລຸກຂຶ້ນ ແລ້ວເດັກກໍ່ລຸກຂຶ້ນຢືນ.

ຫຼັງຈາກທີ່ພະເຢຊູຊົງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ບັນດາສາວົກຂອງພະອົງກໍ່ຖາມພະອົງເປັນ
ການສ່ວນຕົວວ່າ『ເຫດສັນໃດ ພວກຜູ້ຂ້າຈຶ່ງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍ່ໄດ້?』『ຜີແນວນີ້ຈະ
ຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອື່ນບໍ່ໄດ້ 』ພະເຢຊູຕອບພວກສາວົກ『ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ການອ້ອນວອນ ເທົ່ານັ້ນ』(ມກ 9:14-29)

1. ການອະທິຖານແມ່ນຫຍັງ?

1) ການອະທິຖານ ແມ່ນລົມຫາຍໃຈຂອງຈິດວິນຍານ

ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມີຊີວິດໄດ້ກໍ່ດ້ວຍລົມຫາຍໃຈ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈິດວິນຍານຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ພະເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ກໍ່ດ້ວຍການອະທິຖານ. ເພາະການອະທິຖານນັ້ນ ແມ່ນການຫາຍໃຈ ຂອງຈິດວິນຍານ.

2) ການອະທິຖານ ແມ່ນການສົນທະນາລະຫວ່າງພະເຈົ້າກັບພວກເຮົາ

ພະເຈົ້າຊົງເປັນພະບິດາແຫ່ງຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາກໍ່ເປັນລູກຂອງ
ພະເຈົ້າ. ພວກເຮົາສົນທະນາກັບພະອົງໄດ້ໂດຍການອະທິຖານ ເມື່ອມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ກໍ່ບອກເຖິງສິ່ງທີ່ໜ້າຍິນດີ, ເມື່ອພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກໍ່ບອກເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ ຢ່າງລະອຽດ.

3) ການອະທິຖານ ກໍ່ເໝືອນກັບການໂທລະສັບ

ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກາງເວັນຫຼືຄໍ່າຄືນກໍ່ຕາມ ຄຳອະທິຖານນັ້ນກໍ່ໄປເຖິງພະເຈົ້າໂດຍທັນທີ ແລະພະເຈົ້າກໍ່ຊົງຕອບກ່ຽວກັບເລື່ອງໃນການອະທິຖານນັ້ນສະເໝີ.

2. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອະທິຖານ?

1) ອະທິຖານເພື່ອຂອບພະຄຸນແກ່ພະເຈົ້າ.

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນ ຫຼາຍເທື່ອທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກ ແລະຄວາມ
ເມດຕາຂອງພະເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ ການອະທິຖານຂອບພະຄຸນພະເຈົ້າໃນເວລາຮັບ
ປະທານອາຫານ『ຂອບພະຄຸນພະເຈົ້າທີ່ຊົງປະທານອາຫານ』, ແລະມີການອະທິຖານ
ຂອບພະຄຸນສຳລັບການທີ່ພະອົງຊົງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້ ແລະເຖິງພວກເຮົາພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານ
ຂອບພະຄຸນທີ່ພະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຂອບພະຄຸນໃນ
ຄວາມເມດຕາທີ່ພະອົງຊົງມີຕໍ່ພວກເຮົາຢູ່ສະເໝີແລ້ວ ພະເຈົ້າກໍ່ຈະຊົງມອບໃຫ້ແຕ່ສິ່ງທີ່
ໜ້າພໍໃຈຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 

2) ອະທິຖານ ເພື່ອຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະເຈົ້າ

ຂະນະທີ່ມະນຸດມີຊີວິດໃນໂລກນີ້ ຈຳເປັນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ ເພາະວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດມີຂອບເຂດຈຳກັດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຖ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍ. ເຫດສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານແກ່ພະເຈົ້າ ເພາະພະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມ
ອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ ແລະຄອຍໃຫ້ການຊ່ວຍແກ່ພວກເຮົາທັງຫຼາຍ(ອຊຢ 41:10).

3) ອະທິຖານເພື່ອການເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພະເຈົ້າ (ເພື່ອຮັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ)

ພະເຢຊູໄດ້ຊົງສັນຍາກັບພວກເຮົາວ່າ ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານແລ້ວ ພະອົງຈະຊົງໃຫ້
ຄຳຕອບຢ່າງແນ່ນອນ.

ມທ 7:7-8『ຈົ່ງຂໍແລ້ວພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຈົ່ງຊອກຫາແລ້ວພວກທ່ານກໍ່ຈະພົບ ຈົ່ງ
ເຄາະ ແລະຈະມີຜູ້ໄຂປະຕູໃຫ້ພວກທ່ານ ດ້ວຍວ່າທຸກໆຄົນທີ່ຂໍກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່
ຊອກຫາກໍ່ຈະໄດ້ພົບ.』

ໃນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອນັ້ນ ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມ, ຊອກຫາ
ແລະເຄາະ. ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພະເຢຊູ, ບໍ່ວ່າຈະຖາມ, ຊອກຫາ ແລະເຄາະ. ພະເຈົ້າຈະຊົງສົ່ງຄວາມສຳເລັດທຸກໆສິ່ງ ດັ່ງພວກເຮົາປາຖະໜາ.

4) ອະທິຖານ ເພື່ອເອົາຊະນະການທົດລອງ

ພະເຢຊູຊົງໄຊຊະນະຈາກການທົດລອງໄດ້ ເພາະກ່ອນຖືກທົດລອງຂອງຊາຕານ ພະ
ອົງຊົງອະຖິທານໂດຍການອົດອາຫານສີ່ສິບມື້ສີ່ສິບຄືນ(ມທ 4:1-11) ພະອົງໄດ້ຊົງກ່າວ
ວ່າ ຈົ່ງເຝົ້າລະວັງແລະອ້ອນວອນຢູ່ທຸກເວລາ(ລກ 21:34-36) ດານີເອນໄດ້ອະທິຖານ
ເຖິງເຢລູຊາເລັມມື້ລະສາມເທື່ອ ເມື່ອຄາວທີ່ຕົກເປັນຊະເລີຍຢູ່ບາບີໂລນ. ດານີເອນພະຍາ
ຍາມອະທິຖານຢູ່ທຸກໆມື້ດ້ວຍຈິດໃຈຮ້ອນຮົນ ແລະລອດພົ້ນຈາກຖໍ້າສິງແລ້ວ(ດນອ 6:19-
25). ໂຢບສາມາດຜ່ານການທົດລອງຂອງຊາຕານໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍດ້ວຍອ້ອນວອນອະທິ
ຖານແກ່ພະເຈົ້າ(ໂຢບ 42:10). ຜູ້ປະກາດພະຄຳໂຢນາຕັດສິນໃຈເຮັດພາລະກິດທີ່ພະ
ເຈົ້າຊົງມອບໝາຍໃຫ້ ແລະໄດ້ອະທິຖານກັບໃຈເຊົາເຮັດບາບ ແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ຊາວເມືອງນີ
ເນເວທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍໃຫ້ກັບໃຈເຊົາເຮັດບາບແລະໃຫ້ຄວາມພົ້ນແກ່ເຂົາ(ໂຢນ 2:1-3:10).
ນອກຈາກນີ້, ມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ບັນດາບັນພະບູລຸດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອທັງຫຼາຍຕ່າງກໍ່ເອົາຊະ
ນະອຸປະສັກບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍການອະທິຖານ. ເຊັ່ນດຽວກັນ,ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງນຳພາຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການອະທິຖານ ເພື່ອຊະນະກັບອຸປະສັກບັນຫາຕ່າງໆ.

3. ອະທິຖານແນວໃດ?

1) ກອ່ນອື່ນໝົດຕ້ອງອະທິຖານເພື່ອອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າແລະຢູ່ກັບຊີວິດທີ່ຊອບທຳຕາມພະອົງຕ້ອງການ

ມທ 6:33『ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດ ຈົ່ງກັງວັນຢູ່ກັບອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າ ແລະຢູ່ກັບຊີວິດໃນ
ທາງຊອບທຳທີ່ພະອົງຕ້ອງການ.』

ຖ້າພວກເຮົາທັງຫຼາຍອະທິຖານຂໍເພື່ອຄວາມໂລບຂອງຕົວເອງ ຫຼືອະທິຖານຂັດຕໍ່ຄວາມ ຕ້ອງການຂອງພະເຈົ້າ ຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົານັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ເພາະຄືກັບ ເດັກນ້ອຍທີ່ຂໍປືນ ຫຼືມີດ.

2) ຕ້ອງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອວ່າ ພະອົງຈະໃຫ້ແນ່ນອນ.

ຢກ 1:6-8『ແຕ່ເມື່ອພວກເຈົ້າອ້ອນວອນ ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຊື່ອແລະຢ່າສົງໄສຈັກດີ້. ຜູ້ໃດ
ກໍ່ຕາມທີ່ສົງໄສ ກໍ່ເປັນດັ່ງຟອງນໍ້າທະເລທີ່ລົມພັດຊັດໄປມາ. ບຸກຄົນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າ ລາວຈະໄດ້ຮັບສິ່ງໃດໆຈາກພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພາະເປັນຄົນສອງໃຈ ແລະລັງເລໃຈໃນທຸກສິ່ງ ທີ່ຕົນກະທຳ.』

ອະທິຖານທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອ ບໍ່ມີຊີວິດ. ອະທິຖານແມ່ນການສົນທະນາຝ່າຍຈິດວິນຍານ
ກັບພະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ ພະເຈົ້າມີແທ້ຈິງ.
ລະຫວ່າງການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ມີພະເຈົ້າແທ້ ກັບການອະທິຖານດ້ວຍມີ
ຄວາມສົງໄສ ທັງສອງຢ່າງນີ້ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ເຊັ່ນວ່າ ເໝືອນດັ່ງກັບກົດກະດິງທີ່ເພ ແລ້ວ ແລະກະດິງທີ່ຍັງບໍ່ທັນເພນັ້ນແຫຼະ. ເຖິງຈະກົດກະດິງທີ່ເພແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍິນ
ສຽງຫຍັງຕອບມາ ເຊັ່ນດຽວກັນການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມສົງໄສ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄຳຕອບ ຫຍັງເລີຍ.

3) ອະທິຖານດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈ

ການອະທິຖານແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ ຜູ້ທີ່ຮັບຄຳອະທິຖານເປັນພະເຈົ້າອົງບໍລິສຸດ ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ ທີ່ອະທິຖານ ຕ້ອງອະທິຖານດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈ.

4. ເນື້ອເລື່ອງໃນການອະທິຖານນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

1) ກ່ອນອື່ນ, ຈົ່ງກັງວົນຢູ່ກັບອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າ ແລະຢູ່ກັບຊີວິດຝ່າຍຊອບທຳ (ມທ 6:25-34)

2) ຂໍໂຜດໃຫ້ສະຕິປັນຍາ(ຢກ 1:5)

3) ຂໍບໍ່ໃຫ້ຕົນຕົກຢູ່ໃນການທົດລອງ(ລກ 22:40)

4) ຂໍຊົງໂຜດພະວິນຍານບໍລິສຸດ(ລກ 11:13)

5) ຂໍຊົງເປີດປະຕູແຫ່ງການປະກາດຖ້ອຍຄຳຂອງພະເຈົ້າ(ກຊ 4:2-6)

6) ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງໄດ້ຕັ້ງໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຢ່າງເຂັ້ມແຂງ(ກຊ 4:12)

7) ຂໍໂຜດເປີດຕາໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຄວາມຈິງຢ່າງຄົບຖ້ວນບໍລິບູນ.(ພສສ 119:18)

8) ຈົ່ງອ້ອນວອນສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າຄືກັນ ເພື່ອພະເຈົ້າຈະຊົງໂຜດຖ້ອຍຄຳອັນຖືກຕ້ອງ
ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວ ເພື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ກ່າວຢ່າງກ້າຫານ
ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ເຖິງຄວາມເລິກລັບຂອງຂ່າວປະເສີດ(ອຟ 6:18-19) ຜ່ານຂໍ້ ຄວາມຂ້າງເທິງນັ້ນ, ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າ ການອະທິຖານໃຫ້ແກ່ພະເຈົ້າດ້ວຍຈິດໃຈ
ແຫ່ງການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແຫ່ງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ ແລະພະຍາຍາມສຳເລັດພາລະກິດ
ຂອງພະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນເປັນການອະທິຖານທີ່ຈະຮັບພະພອນຫຼາຍໄດ້.

5. ພະເຈົ້າຊົງຕອບຄຳອະທິຖານແນວໃດ?

1) ບັນຫາດ່ວນແມ່ນໃຫ້ໂດຍທັນທີ.

2) ບາງຄັ້ງໃຫ້ຄຳຕອບໃຊ້ເວລາດົນ. ເຫດສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານຕະຫຼອດ ຈົນກວ່າ ພະເຈົ້າໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງບໍ່ຕ້ອງທໍ້ຖອຍໃຈ(ລກ 18:1-8, ລກ 11:5-8, 1ກສດ 18:41-46)ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບຄຳຕອບໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກຄວາມອົດທົນ.

3) ບາງຄັ້ງອະທິຖານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄຳຕອບໄດ້

· ອະທິຖານເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງຕົນ(ຢກ 4:2-3)

· ອະທິຖານທີ່ບໍ່ຕິດຕາມພະປະສົງຂອງພະເຈົ້າ(1ຢຮ 5:14-15)

· ອະທິຖານຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ(ຢກ 1:6-8)

4) ບາງຄັ້ງພະເຈົ້າໄດ້ຊົງຕອບດ້ວຍວິທີອື່ນ ບໍ່ໃຫ້ຕາມຄຳຂໍຂອງເຮົາ. ອາຈານໂປໂລ ອ້ອນວອນແກ່ພະເຈົ້າເຖິງສາມເທື່ອເພື່ອຢາກເຊົາພະຍາດຂອງຕົວເອງ ແຕ່ວ່າພະ
ເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ໃຫ້ຄວາມເຈັບປວດດັ່ງມີສ້ຽນໜາມຢູ່ໃນເນື້ອກາຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອວດຈົນເກີນໄປ ແລະພະຄຸນຂອງເຈົ້າກໍ່ພໍແລ້ວສຳລັບເຈົ້າ (2ກທ 12:7-10).

6. ມີຊີວິດຂອງການອະທິຖານແນວໃດ?

1) ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາ ຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການອະທິຖານຢູ່ສະເໝີ.

ຈະເຮັດວຽກງານໃດກໍ່ຕາມ ຕ້ອງອະທິຖານກ່ອນ ຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ, ຂະນະສືບຕໍ່ເຮັດກໍ່
ດ້ວຍອະທິຖານ ແລະເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ດ້ວຍການອະທິຖານ. ນີ້ແມ່ນຕິດຕາມຖ້ອຍຄຳ
ທີ່ວ່າ “ຈົ່ງອ້ອນວອນຢູ່ທຸກເວລາ” (1ທຊ 5:17)ໃນການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກ ເຮົາ.

2) ກໍລະນີຂອງການອະທິຖານໃນການດຳເນີນຊີວິດ

· ອະທິຖານຫຼັງຈາກຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ.

· ອະທິຖານທຸກຄັ້ງທີ່ຮັບປະທານອາຫານ.

· ອະທິຖານຕາມລະບຽບ(ລະດູຮ້ອນ: ຕອນເຊົ້າ 9ໂມງ, ຕອນບ່າຍ 3ໂມງ; ລະດູໜາວ: ຕອນເຊົ້າ 10ໂມງ, ຕອນບ່າຍ 2ໂມງເຄິ່ງ)

· ອະທິຖານກ່ອນເຂົ້ານອນ ຕ້ອງຄິດທົບທວນຕົວເອງໃນມື້ນີ້.

· ເມື່ອຈຳເປັນຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກພະເຈົ້າ(ຖືກທົດລອງ, ຖືກຂົ່ມເຫັງ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂຶ້ນ…) ຕ້ອງອະທິຖານໂດຍທັນທີ.

· ມີສິ່ງຂອບພະຄຸນ.

· ເມື່ອຍາມຈຳເປັນກັບໃຈເຊົາເຮັດບາບ ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ.

· ນອກຈາກນີ້ ເມື່ອສິ່ງທີ່ພິເສດເກີດຂຶ້ນ.

3) ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມ ໃຊ້ເວລາອະທິຖານພິເສດ.

· ຖ້າຄວາມເຊື່ອບໍ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນ ຫຼືຫຼຸດລົງອະທິຖານດ້ວຍອົດອາຫານກໍ່ດີ. ພະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ພະອົງພໍໃຈໃນການອະທິຖານດ້ວຍອົດອາຫານ(ອຊຢ 58:6)

· ອະທິຖານອົດອາຫານປະຈຳປີ ປີລະຄັ້ງໃນເທດສະການກິນເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງ (ວັນທີ15 ເດືອນ1 ໃນປະຕິທິນຂອງພະເຈົ້າ) ຄວາມໝາຍຂອງການອົດອາຫານມື້ນັ້ນ ແມ່ນການຮ່ວມນຳກັນໃນຄວາມທົນທຸກທໍລະມານທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພະເຢຊູ(ມກ 2:20)

· ນອກຈາກນີ້, ພະຍາຍາມອະທິຖານເປັນການດີໃນຕອນເຊົ້າມືດ ຫຼືອະທິຖານຢູ່ຕາມລຳພັງ. ເພື່ອຄວາມເຊື່ອຂອງຕົວເອງ ຫຼືກໍລະນີພິເສດ(ມກ 1:35)

Leave a Reply

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *